Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 De handelsnaam RANA, en de websites www.ranahair.com, www.rana.shop en www.rana.studio zijn onderdeel van YALEMY bv (hierna: RANA).

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RANA zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.

1.4 De Algemene Voorwaarden kunnen door RANA ten alle tijden gewijzigd worden.

1.5 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door RANA worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van RANA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door RANA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen van RANA zijn vrijblijvend en RANA behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 RANA behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door RANA is gerechtigd zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet door RANA wordt geaccepteerd, deelt RANA dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van deze bestelling.

ARTIKEL 3. LEVERING EN VERZENDING
3.1 De wijze van verzending wordt door RANA bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 RANA is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de ingeschakelde transporteur (o.a. PostNL en BPost)

3.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan RANA voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.

3.4 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door RANA worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd.

3.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden. RANA zal de koper hier binnen vijf (5) werkdagen van op de hoogte stellen. De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten van RANA op onze website en winkel(s) zijn in euro’s, exclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

4.2 Voor bestellingen met een afleveradres buiten België worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

ARTIKEL 5. BETALINGEN
5.1 Bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Overschrijving. Dit kan naar het volgende rekeningnummer:
  IBAN: BE66 0019 1410 5343 ten gunste van RANA HAIR.
  Onder vermelding van uw volledige naam en het bestelnummer.
 • Bancontact
 • Payconiq
 • iDEAL

5.2 RANA kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden en/of aanpassen. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

5.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactie gegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

5.4 Indien er door RANA een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.5 Indien voor een betaling met kredietkaart wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaart uitgever van toepassing. RANA is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaart uitgever.

5.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

5.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die RANA, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.

5.8 In geval van niet tijdige betaling is RANA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5.9 Een online bestelling dient vóór de levering (tenzij anders is overeengekomen) betaald te worden.

ARTIKEL 6. ZICHTTERMIJN / GARANTIE / RUILEN
6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 (veertien) werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet RANA heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.2 De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 (veertien) werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij RANA

6.3 De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

6.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in 100% nieuwstaat verkerend. Dat betekent dat de verzegeling van de verpakking niet verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt, enz. is.

6.5 Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.

6.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
a. diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien (14) werkdagen;
b. goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
c. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
d. voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
e. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
f. de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen;
g. voor goederen die speciaal voor de consument bij de fabrikant zijn besteld;
h. voor goederen die op verzoek van of door de consument zijn bewerkt.

6.7 Het retour zenden is voor eigen risico van de koper. We raden dan ook aan dit altijd aangetekend te doen.

6.8 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen veertien (14) dagen na aflevering te melden per e-mail aan RANA onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. RANA zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens RANA ter zake van enig gebrek.

6.9 RANA kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

6.10 RANA behoudt zich te allen tijde het recht om prijzen, verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

6.11 Een retour zending wordt pas omgeruild wanneer deze door RANA ontvangen en goedgekeurd is.

ARTIKEL 7. KLACHTEN
7.1 Klachten over kwaliteit dienen binnen veertien (14) dagen na aankoop schriftelijk (e-mail) te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens RANA terzake van enig gebrek.

7.2 RANA neemt uitsluitend de klacht van de officiële koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.

7.3 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan RANA welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.

7.4 Om de klacht te behandelen dienen alle producten/hairextensions binnen veertien (14) dagen na ontvangstdatum retour te worden gestuurd. Producten die niet binnen deze termijn retour gestuurd worden zullen niet in aanmerking komen voor de klachtbehandeling.

7.5 Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er contact met RANA te worden opgenomen.

7.6 Producten die reeds chemisch behandeld zijn komen niet in aanmerking voor de klachtbehandeling.

7.7 Het chemisch behandelen (o.a. verven, permanenten, enz.) van het haar is altijd voor eigen risico van de koper.

7.8 RANA geeft geen garantie op verkeerde kleur- en/of textuurkeuze van de klant.

7.9 RANA geeft geen garantie op een bevestigingssysteem dat niet als prettig wordt ervaren door de kant.

7.10 RANA geeft geen garantie op verkeerd gebruik en/of verzorging van de aangekochte producten.

7.11 RANA is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.

7.12 Retourzending geeft geen garantie voor vergoeding.

7.13 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden. Indien een product niet meer op voorraad is zal een tegoedbon worden aangemaakt met een gelijke waarde van het aangekochte product. Deze tegoedbon kan vrij worden besteed in de webwinkel van RANA

7.14 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 8. GARANTIE
8.1 Voor onze garantie gelden een aantal voorwaarden:

 • We geven 3 maanden garantie op de kwaliteit van RANA Hairextensions.
 • Deze garantie geldt alleen als de producten van RANA Hair Care zijn gebruikt. Bij gebruik van alle andere verzorgingsproducten vervalt de garantie. Meer info over onderhoud van jouw hairextensions vind je op onze website onder verzorgingsadvies.
 • De garantie geldt alleen op de hairextensions van RANA. Op alle andere producten en merken gelden de garantievoorwaarden van betreffende fabrikant.
 • Geretourneerde hairextensions worden altijd eerst onderzocht in het laboratorium van de fabriek. Indien hieruit blijkt dat het haar niet op de juiste manier is ingezet, niet op juiste manier is onderhouden én niet steeds de juiste (verzorgings-)producten zijn gebruikt, dan valt dit buiten de gestelde garantie.
 • Hairextensions die geverfd of chemisch behandeld zijn vallen buiten de garantie.
 • Bij beschadiging door verkeerde gebruik van of de onjuiste (elektrische) apparatuur vervalt de garantie.
 • We vergoeden alleen de hairextensions, nooit het werk dat de kapper/klant heeft gehad met de extensions in en uit het haar te halen (indien de klacht gegrond is).
 • We vergoeden alleen het haar dat effectief retour komt (indien de klacht gegrond is).
 • Pas nadat de producten waarover de klacht bestaat door ons zijn ontvangen, gecontroleerd en in het laboratorium zijn onderzocht, wordt het vergoedt (indien de klacht gegrond is).
 • Verzendkosten e.d. worden nooit vergoedt.
 • RANA vergoedt nooit hairextensions die niet op de juiste manier zijn ingezet of als je daar niet tevreden over bent. Mocht hier onverhoopt wel sprake van zijn, dan dien je je te wenden tot diegene die de extensions heeft ingezet.
 • De termijn voor deze Garantie is 30 dagen nadat wij het pakket hebben verstuurd.
 • Deze garantie geldt voor producten die niet voldoen aan de door RANA gestelde kwaliteitseisen. Dit geldt dus niet voor producten die je wilt ruilen e.d.

ARTIKEL 9. RETOURZENDINGEN
9.1 Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels:

 • Verstuur een e-mail naar contact@ranahair.com onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de reden van retourzending.
 • Bij een nieuw product dient het artikel binnen veertien (14) dagen na de dag waarop u RANA heeft gecontacteerd betreffende de retourzending retour gezonden te worden.
 • Bij een nieuw product mag de verzegeling niet verbroken zijn.
 • Bij een nieuw product dient de verpakking ongeschonden te zijn.
 • Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door RANA een onjuiste levering is gedaan.
 • Niet aangetekend retour zenden is voor risico van de koper.
 • RANA is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.
 • Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door RANA geaccepteerd.
 • De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer alle betalingen door de koper aan RANA zijn voldaan.

ARTIKEL 11. VRIJWARING
11.1 De koper dient RANA te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op RANA jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door RANA geleverde zaken.

11.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairextensions wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid. Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairextensions. Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairextensions en/of ondeskundig gebruik van hairextensions.

11.3 In aanvulling op bovenstaande stelt RANA evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voort vloeit uit het gebruik van hairextensions.

11.4 Het gebruik van hairextensions en/of de toebehoren hiervan, geleverd door RANA, geschiedt geheel op eigen risico.

11.5 RANA is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door RANA.

ARTIKEL 12. STUDIO
12.1 Bij een reservering in de RANA-Studio wordt altijd gevraagd een voorschot te betalen. Zodra dit voorschot is ontvangen, is de afspraak definitief bevestigd.

12.2 In geval van annulering minder dan vijf werkdagen voordat de behandeling gepland staat wordt 50% van de behandelkosten aangerekend. Bij annulering minder dan 48 uur voordat de behandeling gepland staat, en ook indien de klant niet komt opdagen (no-show), wordt 100% van de behandelkosten aangerekend. Bij vroegere annulering wordt €25,00 dossierkosten aangerekend.

12.3 Alle behandelingen dienen direct betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd bedongen. Op de vervaldag van onbetaalde facturen zullen deze van ambtswege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen, met een minimum van €25,00.

12.4 Een reserveringsaanvraag van de klant dient altijd door RANA bevestigd te worden.

ARTIKEL 13. BEVOEGDE RECHTER
13.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onzer keus bevoegd.

ARTIKEL 14. COPYRIGHT
14.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van RANA mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.